Phillips & Stockwood Lg 5

19Oct2015

Ewenny Eagles -v- Fforddygyfraith 

Porthcawl -v- St Brides

Tondu CC -v- Ewenny Hawks