Phillips & Stockwood Lg 4

05Oct2015

St Brides -v- Fforddygyfraith 

Porthcawl -v- Ewenny Hawks

Ewenny Eagles -v- Tondu CC