Phillips & Stockwood Lg 13

25Jan2016

From 8.00pm

Ewenny Hawks    -v-    Fforddygyfraith

Porthcawl    -v-    Tondu C.C.

St. Brides    -v-   Ewenny Eagles