Phillips & Stockwood 12

11Jan2016

From 8.00pm

Ewenny Eagles    -v-    Fforddygyfraith

Porthcawl    -v-    St Brides

Tondu C.C.    -v-    Ewenny Hawks