Nigel Phillips Cup Round 1(8 aside straight)

20Sep2018

From 8.00pm


St Brides -v- Fforddygyfraith
Tondu C.C. -v- Porthcawl
BYE -v- Ewenny Hawks
BYE -v- Ewenny Eagles